Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läkarens utskrivningssamtal

Bakgrund

Ett kritiskt moment i övergången mellan sluten och öppenvård är läkarens utskrivningssamtal med patienten, där viktiga frågor som ordinerade läkemedel och fortsatta medicinska förhållningsregler diskuteras. Det är dock inte känt hur mycket av läkarens förklaringar till det som skett under vårdtiden och till de ändringar som gjorts i medicineringen som verkligen förstås av speciellt de äldre patienterna. Det är också oklart i vilken utsträckning patienterna är delaktiga och om de kan påverka de medicinska beslut som tas.

Frågeställningar

1. Upplever patienter och läkare svårigheter under utskrivningssamtalet. När upplever man att samtalet fungerade bra? 

2. Fanns det situationer när patienten inte förstod informationen från läkaren, och i så fall i vilka situationer? Upplevde patienten att läkaren hade uppfattat det som att patienten förstått informationen.

Metodansats

Pilotstudien omfattar enbart två utskrivningssamtal. Två patienter som uppfyllde Socialstyrelsens kriterier för multisjuka äldre deltog i undersökningen. Man tillfrågades och ombads lämna informerat samtycke till att medverka i studien. På samma sätt tillfrågades de läkare som ansvarade för utskrivningssamtalen och ombads lämna sitt informerade samtycke.Läkarens utskrivningssamtal med patienten spelades in med videokamera. Samtalen ägde rum på läkarens expedition eller i särskilt samtalsrum. Forskningsledaren spelade sedan upp videoinspelningen i anslutning till konsultationen i samma rum som utskrivningssamtalet hade ägt rum, först med patienten och sedan med läkaren. 

Resultat

Båda utskrivningssamtalen i den här pilotstudien är korta och präglas av envägskommunikation från en part till en annan. Det stämmer väl med de intervjuade läkarnas egen uppfattning om hur det brukar gå till när patienter skrivs ut. Patienterna ombeds sällan komma med frågor och kommentarer och de tillfrågas inte om de har förstått vad som har sagts och gjorts under vårdtiden och om vad som ska hända efter utskrivningen. I pilotstudiens utskrivningssamtal tog man endast upp de mediciner som hade ändrats under vårdtiden och gick inte igenom hela medicinlistan. Denna kortfattade och begränsade information stämmer överens med både vad läkarna själva anger och vad andra större studier har påvisat.

Slutsatser

  • Man kan fråga sig varför man i specialistvården håller fast vid en ”ritual” som utskrivningssamtalet utgör och varför man inte tar reda på om patienten förstår sin sjukdom, behandling och sina mediciner, när man vet hur viktigt delaktigheten är för sjukdomsförloppet? Dessutom har det kommit en patientlag som ålägger sjukvården att göra patienten delaktig i sin vård. Vem är utskrivningssamtalet till för, vårdgivaren eller patienten? 
  • Är det självklart läkarna som ska ha utskrivningssamtalen med patienterna, eftersom det ändå delegeras till de mest oerfarna underläkarna på avdelningen? På vissa håll har man goda erfarenheter av särskilda utskrivningssjuksköterskor (region Jönköping), som har avsatt tid för uppgiften att informera patienter och anhöriga, och som samtidigt kontaktar och samordnar vårdinsatserna utanför sjukhuset.

Kontakt

Ansvarig forskare:

Anders Hansson
DL, MD 
Forskningsledaremobil: 0733-608891
E-post: anders.hansson@regionorebrolan.se

Organisation:

Fyrbodals Hälsoakademi

Medarbetare:

Ann Svensson, PhD, Högskolan Väst; 

Projektperiod: 

Hösten 2015

Läs hela rapporten

Senast uppdaterad: 2018-05-02 11:29