Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ansökningsanvisningar "Vårdens organisering, ledning och arbetsvillkor"

Hälsoakademin Väst utlyser medel för projekt och aktiviteter med särskild relevans för effektiv organisering, funktionell ledning och sunda arbetsvillkor i hälso- och sjukvården.

Bakgrund

"Vårdens organisering, ledning och arbetsvillkor" är en nyinrättad forskargrupp kopplad till Hälsoakademin Väst. Hälsoakademin Väst är ett samarbete mellan NU-sjukvården, Högskolan Väst, Regionhälsan och Närhälsan med syftet att stärka samverkande parters möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och innovation på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta. Forskargruppen "Vårdens organisering, ledning och arbetsvillkor" har ett särskilt fokus på att understödja, initiera eller på annat sätt delta i forskningsprojekt och aktiviteter med ett explicit fokus på gränsöverskridande verksamhetsutveckling. Gränsöverskridande verksamhetsutveckling innefattar formuleringen, implementeringen och spridningen av arbetssätt som gynnar Hälsoakademin Västs parters förmåga att tillsammans möta samtida och framtida utmaningar. Därav följer att forskargruppen ämnar främja innovation inom hälso- och sjukvården genom att utforska, utveckla och sprida nya arbetssätt med särskild relevans för effektiv organisering, funktionell ledning och sunda arbetsvillkor. Det utlysta anslaget är en del av denna ambition.

Effektiv organisering, funktionell ledning och sunda arbetsvillkor

Effektiv organisering innebär bland annat att hälso- och sjukvården är strukturerade och organisationer på ett sådant sätt så att effektiv resursanvändning främjas, samtidigt som vårdens kvalitet och säkerhet tryggas. Det innebär också att utarbeta och implementera väldefinierade roller och ansvarsområden samt välfungerande processer och tydliga riktlinjer med hjälp av tillbörliga kommunikationskanaler. Därutöver inrymmer effektiv organisering även beredskapen att hälso- och sjukvårdssystemet ska kunna anpassa sig till såväl omvärldsförändringar som patientens individuella och unika behov. Funktionell ledning innebär att chefer, men även informella ledare, inom hälso- och sjukvården uppvisar adekvata ledarskapskompetenser och -beteenden. Det inkluderar förmågan att ge vägledning och stöd, främja och understödja funktionellt teamarbete, hantera såväl kontinuerlig som radikal förändring samt främja lärande och förbättring i det dagliga arbetet. Det inkluderar även särskilt kompetens att framgångsrik kunna hantera motstridiga krav och förväntningar i det dagliga arbetet. Sunda arbetsvillkor bidrar till att skapa en arbetsmiljö som främjar personalens välbefinnande, förhindrar utbrändhet och som möjliggör adekvat återhämtning. Det kan bland annat innebära att ge tillräckligt stöd till personalen, såväl på ett personligt som professionellt plan, att tillhandahålla relevant och adekvat fortbildning samt att ge tillräckliga resurser för att personalen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt, patientsäkert och med hög kvalitet. Därutöver innebär sunda arbetsvillkor att främja en kultur som genomsyras av öppenhet, respekt och inkludering. Effektiv organisering, funktionell ledning och sunda arbetsvillkor är ömsesidigt beroende förhållanden och påverkar varandra.

Vilka projekt/aktiviteter kan erhålla medel?

Anslaget är i första hand ämnat att stödja utvecklingen av forskningsansökningar riktade till större finansiärer. Hälsoakademin Västs ambition med anslaget är att understödja forskning som bedöms ha möjligheten att utforska, utveckla och sprida nya arbetssätt med särskild relevans för effektiv organisering, funktionell ledning och sunda arbetsvillkor. Även projekt och aktiviteter med andra syften, som till exempel att sprida redan etablerade arbetssätt, kan komma att beaktas. För att en ansökan ska komma att beaktas, måste den entydigt specificera hur och varför projektet eller aktiviteten har relevans för såväl Hälsoakademin Väst som forskargruppen "Vårdens organisering, ledning och arbetsvillkor".

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för alla som är engagerade i hälso- och sjukvårdsfrågor. Detta inkluderar men begränsas inte till forskare, hälso- och sjukvårdsprofessioner, administratörer och frivilligorganisationer som arbetar med hälso- och sjukvård. Hälsoakademin Väst uppmuntrar särskilt ansökningar där personer från flera av våra samverkande parter är representerade.

Hur mycket kan jag söka?

Hälsoakademin Väst kommer att finansiera upp till tre projekt eller aktiviteter, var och en med ett anslag på 50 000 SEK. Anslaget kan användas för att täcka kostnader som exempelvis löner, material och resor. En sökande kan lämna in ansökningar för flera olika projekt men kommer endast att kunna erhålla finansiering för ett projekt/aktivitet.

Hur ska ansökan vara utformad?

Utformningen av ansökan är fri, men för att underlätta en adekvat bedömning bör följande komponenter finnas med:

  • En beskrivning av hur och på vilket sätt projektet eller aktiviteten bidrar till gränsöverskridande verksamhetsutveckling.
  • En budget som specificerar hur de utlysta medlen planeras att användas.
    Information om vem eller vilka som kommer att genomföra projektet eller aktiviteten, inklusive en beskrivning av deras specifika roller/funktioner inom projektet eller aktiviteten.
  • Förväntade resultat av projektet eller aktiviteten, inklusive eventuella kvantitativa eller kvalitativa indikatorer om så är lämpligt.

Hur och när ska ansökan skickas in?

Ansökan skickas som PDF till Christian Gadolin, verksamhetsledare för Hälsoakademin Väst, på christian.gadolin@hv.se. Ansökan ska skickas in senast kl. 12.00 onsdag den 29/11/2023. Märk gärna ditt mejl med rubriken ”Ansökan för Projektmedel - Hälsoakademin Väst - [Ditt Namn]”. Efter att din ansökan har mottagits kommer du att få en bekräftelse via e-post.

När ges besked?

Hälsoakademin Västs styrgrupp tar beslut om vilka projekt/aktiviteter som beviljas medel under sitt möte i december 2023. Anslagsbeslut kommer att meddelas alla sökande senast den sista veckan i december 2023. Observera att det inte kommer att ges individuell feedback till de sökande vars projekt eller aktiviteter inte beviljas medel. Beslutet kan inte överklagas.
Vad händer om jag får medel?
Om ditt projekt eller din aktivitet blir beviljad, kommer du att få information om hur din organisation kan rekvirera de beviljade medlen. Projektledaren för varje beviljat projekt eller aktivitet förbinder sig att rapportera tillbaka om projektets eller aktivitetens utfall och resultat till Hälsoakademin Väst.

För ytterligare information eller frågor, tveka inte att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar,

Christian Gadolin
christian.gadolin@hv.se
Verksamhetsledare, Hälsoakademin Väst

Senast uppdaterad: 2024-03-18 13:16